Všeobecné obchodné podmienky

Upskill.vet - Praktické veterinárne vzdelávanie

Všeobecné obchodné podmienky

Provider: Upskill.vet s. r. o. Gorkého 3, 81101 Bratislava, Slovakia, Company ID: 55106480, VAT ID: 2121873138 

 

  1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom a objednávateľom uzatvorením zmluvy o kurze (ďalej len "zmluva") a sú súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Objednávateľom môžu byť fyzické aj právnické osoby.

1.2 Vyplnením objednávkového formulára "Objednávka" a potvrdením, že sa oboznámil s týmito VOP (ďalej len "Objednávka"), Zákazník akceptuje tieto VOP Poskytovateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Zmluvy a sú trvalo prístupné na webovej stránke Poskytovateľa.

1.3. Na zmluvné vzťahy (ako aj iné právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vzniknúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy, ktorej súčasťou sú tieto VOP, nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj iné právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vzniknúť) s právnickými osobami alebo fyzickými osobami - podnikateľmi sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.5 Zákazník je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa, dostala e-mailové oznámenie o prijatí objednávky a zaplatila dohodnutú cenu.

1.6 Objednávka znamená objednávkový formulár vyplnený a odoslaný zákazníkom.

1.7 Objednávkový formulár obsahuje informácie o zákazníkovi a objednanom kurze ("produkt"). Faktúra bude Zákazníkovi vystavená pred uskutočnením Objednávky, splatná do 2 týždňov od objednania, a zaslaná Zákazníkovi spolu s potvrdením o prijatí Objednávky na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke.

1.8 Na účely týchto Podmienok sa Produktom rozumejú všetky Kurzy.

  1. Objednávka produktu - uzavretie zmluvy

2.1 Objednávanie výrobkov je možné na webovej stránke www.upskill.vet

2.2 Elektronická objednávka produktov uskutočnená po vyplnení objednávkového formulára a následná úhrada ceny v súlade so zaslanou zálohovou faktúrou predstavuje návrh na uzavretie zmluvy zo strany zákazníka. Cena sa považuje za zaplatenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.

2.3 K prijatiu objednávky produktov zo strany poskytovateľa, a tým k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) o prijatí objednávky a potvrdenia o pripísaní ceny na účet poskytovateľa, čím poskytovateľ zároveň informuje zákazníka, že produkt bol zaplatený a miesto na kurze bolo zabezpečené. Prihlášky na kurzy sa evidujú v poradí podľa zaplatenia, keďže počet účastníkov na jeden kurz je obmedzený. Upskill.vet si vyhradzuje právo odmietnuť prihlásenie bez ďalšieho vysvetlenia.

2.4 V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára je objednávateľ vždy povinný uhradiť poskytovateľovi cenu vopred, inak nedôjde k uzavretiu zmluvy. Minimálny počet účastníkov na jeden kurz je 8; ak sa tento počet nedosiahne, Upskill.vet si vyhradzuje právo kurz zrušiť a vrátiť peniaze v plnej výške alebo ponúknuť výmenný kurz na inú alebo rovnakú tému v inom jazyku (angličtina).

Ak nie je uvedené inak, registrácia sa končí 4 týždne pred začiatkom príslušného kurzu. Upskill.vet si vyhradzuje právo ukončiť registráciu kedykoľvek pred začiatkom kurzu.

2.5 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov poskytovateľa a zákazníka.

III. Cena a platobné podmienky

3.1 Cena produktov objednaných prostredníctvom portálu (ďalej len "cena") sa vždy generuje osobitne pre každého zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke poskytovateľa www.upskill.vet.

3.2 Poskytovateľ negarantuje časovú platnosť cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom období. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena vygenerovaná pre konkrétnu objednávku sa po jej zaplatení v lehote splatnosti nemení.

3.3 Základnou platobnou menou je euro. V súčasnosti prijímame len platby bankovým prevodom.

 

  1. Všeobecné obchodné podmienky

4.1 Podmienky kurzu:

Poskytovateľ si vyhradzuje právo posunúť dátum začiatku dohodnutého kurzu v situáciách a z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť (napr. vyššia moc, prerušenie dodávky elektrickej energie do priestorov kurzu, náhla a neočakávaná práceneschopnosť lektora). Poskytovateľ je povinný informovať objednávateľa alebo všetkých účastníkov kurzu bezodkladne po tom, ako sa o takejto situácii dozvie, a navrhnúť a dohodnúť náhradný termín konania kurzu. Poskytovateľ môže klientovi na základe jeho záujmu po vzájomnej dohode a k už zaplatenej cene podľa uzatvorenej zmluvy ponúknuť individuálny kurz, ktorý bude primerane časovo skrátený z dôvodu individuálneho prístupu pri zachovaní kvalitatívnej úrovne vzhľadom na to, že lektor sa klientovi individuálne venuje počas celého trvania kurzu. Ak klient nemá záujem o individuálny kurz, poskytovateľ mu ponúkne iné alternatívne termíny kurzu. Ak ani jeden z navrhovaných termínov začiatku kurzu nie je vhodný, poskytovateľ vráti sumu zaplatenú za kurz.

4.2 Podmienky zrušenia účasti zo strany zákazníka:

Každý účastník, ktorý chce zrušiť svoju rezerváciu, musí informovať Upskill.vet na adrese info@upskill.vet.

Storno poplatky sa účtujú takto:

Náhrady sa neposkytujú v prípade zrušenia prijatého menej ako 4 týždne (32 dní) pred dátumom kurzu, neúčasti alebo zrušenia kurzu počas jeho trvania.

V prípade zrušenia prijatého v období od 8 do 4 týždňov (56-32 dní) pred kurzom si Upskill.vet vyhradzuje právo zadržať 50 % prijatej platby.

Pri zrušení kurzu viac ako 8 týždňov (viac ako 56 dní) pred dátumom začiatku kurzu vám bude vrátená celá suma znížená o administratívne náklady (100 EUR).

Ak spoločnosť Upskill.vet zruší kurz, poplatky za kurz vám budú v plnej výške vrátené. V takom prípade nie je možné uplatniť žiadne ďalšie nároky; Upskill.vet v tomto prípade vráti len poplatky za kurz a nepreplatí účastníkom cestovné náklady.

Ročné/mesačné pravidelné poplatky, poplatky za mentoring a poplatky za skúšky v rámci certifikačných programov sú nevratné.

Upskill.vet neposkytuje náhrady za platby vykonané tretím stranám (hotely, letecké spoločnosti, dopravný priemysel atď.).

Upskill.vet odporúča, aby si účastníci zakúpili cestovné poistenie pre prípad neočakávaných nákladov spôsobených udalosťami, ako je choroba, štrajk alebo iné okolnosti, ktoré môžu účastníkovi zabrániť v účasti na kurze.

4.3 Zabezpečenie miesta v kurze:

Miesto na kurze je zabezpečené až po zaplatení ceny uvedenej v zálohovej faktúre do dátumu splatnosti. V prípade, že poplatok nebude uhradený do dátumu splatnosti, poskytovateľ môže ponúknuť miesto ďalšiemu záujemcovi.

4.4 Zmena tútora:

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu lektora/lektora. Zmena môže byť krátkodobá alebo trvalá. Účastník nemá nárok na vrátenie peňazí ani na inú kompenzáciu za kurz.

4.5 Vylúčenie účastníka z workshopu:

V prípade, že účastník počas kurzu alebo školenia ruší, vyrušuje, vyrušuje alebo inak narúša priebeh kurzu alebo školenia, bude na podnet lektora (lektorov) okamžite vylúčený z kurzu alebo školenia. Nebude mu/jej umožnený ďalší vstup do miestnosti odbornej prípravy. Účastník nemá nárok na vrátenie už zaplatenej ceny ani alikvotnej čiastky.

Ak účastník príde na hodinu chorý takým spôsobom, že by mohol svojou chorobou nakaziť ostatných prítomných (t. j. prejavuje zjavné príznaky choroby: kašle, kýcha, smrká alebo hovorí, že je chorý), bude z hodiny okamžite vylúčený. Poskytovateľ môže dať účastníkovi možnosť absolvovať vynechané hodiny v inom otvorenom kurze. Účastník nemá nárok na vrátenie už zaplatenej ceny ani alikvotnej čiastky.

4.6 Zodpovednosť:

Upskill.vet nenesie zodpovednosť za akékoľvek zranenie, stratu alebo poškodenie osobných vecí a majetku účastníka počas kurzu alebo školenia. Každý účastník je zodpovedný za to, aby sa staral o svoj osobný majetok a nenechával ho bez dozoru. Upskill.vet môže poskytovať online prednášky. Prednášky, na ktorých sa nezúčastníte, nemusia byť ponúkané v inom čase. Spoločnosť Upskill.vet neposkytuje individuálne poistenie účastníkov. Účastníci kurzu musia mať platné zdravotné poistenie alebo iné vhodné cestovné poistenie. Akákoľvek praktická práca s biologickým materiálom a nástrojmi (napr. chirurgické elektrické nástroje, ostré predmety) vykonávaná na Upskill.vet je na vlastné riziko účastníkov. Všetky termíny, miesta a štruktúra kurzov Upskill.vet sa môžu zmeniť do 6 týždňov pred začiatkom kurzov. Upskill.vet nenesie zodpovednosť za peňažné straty, ktoré účastníci zaplatili iným organizáciám (napr. cestovné, ubytovanie atď.).

  1. Odstúpenie zákazníka od zmluvy

5.1 Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: poskytovanie služieb súvisiacich s voľnočasovými aktivitami a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

5.2 Na odstúpenie od zmluvy zo strany obchodných zákazníkov sa vzťahujú zákonné podmienky Obchodného zákonníka.

5.3 Kontaktné údaje poskytovateľa v prípade odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa tohto článku sú nasledovné:

  1. Adresa: Za Bránou 683/12, 919 04 Smolenice, Slovensko
  2. E-mail: info@upskill.vet
  1. Sťažnosti

V prípade nespokojnosti Objednávateľa s odbornou úrovňou lektora alebo so spôsobom vedenia kurzu alebo v dôsledku situácie, ktorú Poskytovateľ nemôže ovplyvniť, je Objednávateľ povinný takúto sťažnosť opísať a odôvodniť Poskytovateľovi ako reklamáciu v prvý deň kurzu, najneskôr do troch hodín od začiatku kurzu.

Ak sú na to vytvorené podmienky, môže poskytovateľ po vzájomnej dohode s uchádzačom prideliť uchádzača inému lektorovi v náhradnom termíne kurzu.

Poskytovateľ po uplynutí tejto lehoty nebude prijímať žiadne sťažnosti, reklamácie ani podnety od uchádzača, ale môže ich posudzovať individuálne.

Postupy uvedené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo reklamácie zo strany Klienta.

 

VII. Autorské práva

Všetky materiály, ktoré poskytuje Upskill.vet ako súčasť svojich kurzov (vrátane poznámok ku kurzom alebo iných výučbových materiálov pripravených lektormi kurzov), sú majetkom Upskill.vet a príslušných lektorov, ak nie je uvedené inak.

Tieto materiály sú chránené autorskými právami a inými zákonmi o duševnom vlastníctve.

Reprodukcia alebo prenos materiálov vcelku, po častiach alebo akýmkoľvek spôsobom nie je povolená bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

Účastníci nesmú šíriť žiadne kópie tretím stranám, či už v elektronickej forme, za poplatok alebo inú odmenu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv k materiálom.

Akékoľvek porušenie vyššie uvedeného je porušením zákona o autorských právach a bude mať za následok vylúčenie zo všetkých budúcich kurzov Upskill.vet bez nároku na vrátenie peňazí - a bude nasledovať ďalšie trestné stíhanie.

Kontaktné informácie pre žiadosti o povolenie reprodukovať alebo šíriť materiály dostupné prostredníctvom Upskill.vet sú k dispozícii na požiadanie na adrese info@upskill.vet.

 

VIII. Politika ochrany osobných údajov

Poskytovateľ plne rešpektuje dôvernosť informácií, ktoré vyplníte vo svojej objednávke a poskytnete spoločnosti Upskill.vet Ltd. Údaje sú zabezpečené a chránené pred zneužitím. Používame ich na realizáciu celej transakcie vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenia daňových dokladov, identifikácie vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s vami, t. j. na celú zákaznícku administratívu a tiež na marketingové účely. Tieto údaje sú uložené v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu.

Podrobné informácie o tom, ako spracúvame a chránime osobné údaje, nájdete na adrese: www.Upskill.vet.

***

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke poskytovateľa a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti.

Znenie VOP je účinné od 4.2.2023